MZV: Ministerstvo spravedlnosti staví české diplomaty mimo zákon

Vůbec nezavádět nový trestný čin jiné neoprávněné zpravodajské činnosti navrhuje české ministerstvo zahraničí. Trestný čin, jak jej koncipuje ministerstvo spravedlnosti, by prakticky znemožnil činnost Zastoupení Evropské komise v ČR, neboť cílem EK je prokazatelně omezování svrchovanosti všech členských států EU, napsalo ministerstvo zahraničí. Podle nového zákona by činnost Evropské komise, zpravodajců NATO i mnoha diplomatů v ČR byla trestná, a tudíž nemožná.

O nový trestný čin, jehož podstatou má být vyzvídání, vyhodnocování a vyzrazení nikoli veřejně přístupné informace cizí mocnosti za účelem poškození zřízení, svrchovanosti, územní celistvosti, obrany a bezpečnosti ČR, hodlá rozšířit ministerstvo spravedlnosti trestní zákoník. Tak vágně, jak je nový trestný čin ministerstvem spravedlnosti definován, by se podle ministerstva zahraničí stala trestnou každá duševní činnost: Postižitelné jednání je formulováno příliš vágně – vyhodnocováním může být prakticky jakákoliv duševní činnost,“ upozorňuje zahraničí v připomínkách.

O záměru ministerstva spravedlnosti Česká justice již dříve informovala.

Jenže tak, jak je čin ministerstvem spravedlnosti popsán, odpovídá už nyní standardním aktivitám diplomatů na území ČR a dokonce náplni činnosti Zastoupení Evropské komise v ČR, vyplývá z připomínek českého ministerstva zahraničí: „S určitou mírou nadsázky by bylo možné konstatovat, že činnost některých zastupitelských úřadů v ČR – včetně např. Zastoupení Evropské komise v ČR, jelikož cílem Evropské komise prokazatelně je postupné omezování svrchovanosti všech členských států EU, by mohla být prakticky znemožněna,“ uvedlo v připomínkách ministerstvo doslova.

Ministerstvo zahraničí navrhuje takový nový trestný čin vůbec nezavádět. „MZV též upozorňuje, že trestní postih zahraničních zpravodajců v ČR by mohl dopadnout i na pracovníky zpravodajských služeb spojeneckých států – např. členských států EU, členských států NATO, což by s sebou jistě neslo negativní zahraničněpolitické důsledky. Navíc zahraniční zpravodajci mohou mít v ČR diplomatické krytí – tj. být formálně vedeni jako diplomatický personál zastupitelského úřadu svého vysílajícího státu, a jejich trestní postih tak může být vzhledem k imunitám podle mezinárodního práva vyloučen.

Vyzvídání v neprospěch nepřátel je žádoucí

O tom, že vyzvědači a dvojnásobní nebo trojnásobní agenti vydávající se za diplomaty to mají složité, svědčí odůvodnění, proč se ministerstvo zahraničí novému trestnému činu brání: „Absence bližšího vymezení jiného státu by mohla umožnit aplikovatelnost navrhovaného trestného činu i na případy, kdy někdo vyzvídá nebo vyhodnocuje neveřejnou informaci, která se týká státu, s nímž ČR nepojí přátelské vztahy, anebo který dokonce nějakým způsobem ohrožuje zájmy ČR. Vzhledem k teritoriální působnosti trestního zákona by pachatelem mohl být, jak již výše uvedeno, např. pracovník zpravodajských služeb státu, který je spojencem ČR a provádí takovou činnost na území ČR v neprospěch státu, který je pro ČR státem nepřátelským,“ vysvětluje ministerstvo.

Podle ministerstva by mohlo teoreticky být postihováno i jednání českých pracovníků na území jiného, nikoli spřáteleného, státu, pokud by např. prováděli zpravodajskou činnost ve spolupráci – např. na základě uzavřené dohody s jiným spojeneckým státem („cizí mocí“), s tím, že zjištěné informace budou předány nejen ČR, ale i tomuto spojeneckému státu.

Vyzvídání a vyhodnocování je náplň práce diplomatů

MZV též nepovažuje za žádoucí zavést trestní postih nepřekažení a neoznámení trestného činu jiné zpravodajské činnosti. „V praxi totiž může být skutečnost, že o osobě je známo, že v ČR vykonává zpravodajskou činnost, naopak využita českými zpravodajskými službami k dezinformaci,“ píše v připomínkách ministerstvo zahraničí.

Podle ministerstva zahraničí by rovněž v praxi bylo obtížné vyhodnocovat, zda zahraniční diplomat v ČR vykonává zpravodajskou činnost – zpravodajství o dění v přijímající zemi je do jisté míry nezbytnou součástí činnosti každého diplomata, s cílem (v přímém úmyslu) zneužít ji k ohrožení nebo poškození ústavního zřízení, svrchovanosti, územní celistvosti, obrany a bezpečnosti České republiky nebo jiného státu anebo obrany a bezpečnosti mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů v uvedených oblastech se Česká republika zavázala, k ohrožení nebo poškození zahraničně politických zájmů nebo významných ekonomických zájmů České republiky nebo ke způsobení vážné újmy na právech nebo oprávněných zájmech jiné osoby.

Útoky na svrchovanost státu a celistvost státu jsou už nyní popsány a definovány v hlavě IX. Trestního zákona v kapitole Trestné činy proti republice.

(ire)